Title คู่มือการค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยิน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / ขวัญชนก ยิ้มแต้...[และคนอื่นๆ].
Author ขวัญชนก ยิ้มแต้
Publication นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2559
Detail 37 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Link http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4955
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
ประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย คือ ภาวะการสูญเสียการได้ยินหรือหูตึง อันนำไปสู่อุปสรรคในการสื่อสารของผู้สูงอายุ ทำให้ความสุขของทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลใกล้ชิดลดลงและส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุ การได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยินและจัดระบบที่สะดวกต่อการส่งผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยินเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนมีที่ปรึกษาเมื่อเครื่องช่วยฟังทำงานไม่ปกติ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุในสังคมไทย

  Comments   

    Recently viewed