Title คู่มือการใช้เครื่องช่วยฟังและการดูแล สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / ขวัญชนก ยิ้มแต้...[และคนอื่นๆ].
Author ขวัญชนก ยิ้มแต้
Publication นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2559
Detail 28 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Link http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4956
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือคู่มือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังและญาติผู้ดูแล ให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังได้อย่างเหมาะสม ด้วยประสบการณ์จากการตรวจรักษาจึงประมวลวิธีการใช้งานอย่างง่ายและครบถ้วน ด้วยความมุ่งหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังอย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจักเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ ฝ่าย เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการทางการได้ยินในสังคมไทย

  Comments   

    Recently viewed