ระเบียบการใช้งานห้องสมุด 

เวลาให้บริการ
       08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ทรัพยากรที่ให้บริการ
      1.  งานวิจัย 
      2.  หนังสือ
      3.  วารสาร/นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
      4.  สื่อมัลติมีเดีย

      5.  อื่นๆ

ประเภทของผู้ใช้ห้องสมุด 
       1.  บุคคลภายใน (สวรส.และเครือสถาบัน สช. สรพ.)
       2.  บุคคลภายนอก

การสมัครสมาชิก
       1. การสมัครสมาชิกห้องสมุด   
           1.1  บุคคลภายใน (สวรส.และเครือสถาบัน สช. สรพ.)
               -  ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก 
               -  เครือสถาบันสวรส.แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประชาชนก่อนสมัครสมาชิก
           1.2  บุคคลภายนอก
               -  ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก
 
               -  แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนสมัครสมาชิก

การยืม-คืน

ประเภทสมาชิก

ทรัพยากรทุกประเภท

บุคคลภายใน 
(สวรส.และเครือสถาบัน สช. สรพ.)

5 เล่ม/7 วัน  ค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม

วารสาร/นิตยสารฉบับใหม่ห้ามยืม

บุคคลภายนอก

5 เล่ม/7 วัน  ค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม

วารสาร/นิตยสารฉบับใหม่ห้ามยืม

  หมายเหตุ สามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง

การชดใช้ค่าเสียหายกรณีหนังสือชำรุด สูญหาย
      1. ในกรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดคืนหนังสือ หากแจ้งช้าเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับกรณีคืนหนังสือเกินกำหนดด้วย
      2.  วิธีการชดใช้ ให้จัดหาหนังสือเหมือนเล่มเดิม หรือ ชำระเงินค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ หรือ กรณีไม่ปรากฏราคา ชำระตามจำนวนหน้า หน้าละ 2 บาท

บริการของห้องสมุด
       1. บริการยืม-คืน
       2. บริการจองหนังสือ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถจองหนังสือเล่มที่มีผู้ยืมไป  โดยจองหนังสือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด และมารับหนังสือนั้นได้ตามกำหนดเวลานัดหมาย
       3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (เฉพาะบุคคลภายในและเป็นการยืมระหว่างห้องสมุดภายในกระทรวงสาธารณสุข)
       4. บริการแนะนำและช่วยการค้นคว้า 

             4.1  ตอบคำถาม ช่วยการค้นคว้า
             4.2 แนะนำแหล่งข้อมูล 
             4.3  แนะนำรายงานวิจัยใหม่

        
5. บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (เฉพาะบุคคลภายใน)

การใช้ห้องสมุด
   1.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
   2.  สำรวม และไม่ส่งเสียงดัง รบกวนสมาธิผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่น
   3.  ศึกษาค้นคว้า อ่านหนังสือได้ตามอัธยาศัย
   4.  อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ให้นำมาวางไว้ที่รถเข็นหนังสือ 
   5.  ไม่นำวัสดุ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกนอกห้องสมุดฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

   6.  ห้องประชุมภายในห้องสมุดฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้งานเฉพาะกิจกรรมของห้องสมุดฯและหอประวัติศาสตร์