Title การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 / สุวารี เจริญมุขยนันท...[และคนอื่นๆ].
Author สุวารี เจริญมุขยนันท
Publication นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2556
Detail 68 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม
Link http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3947
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
รายงานนี้มีสาระสำคัญดังนี้ คือ 1. สถานการณ์การใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยกัมพูชาในโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ชายแดนของประเทศไทย ผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่ใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ชายแดนของประเทศไทย 2. ประเด็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา โดยการสนับสนุนจากประเทศไทย 3. ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนสำหรับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถวางแผนและจัดการการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม คือ การไม่รู้ ขนาดของประชากรที่แท้จริง 4. ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนด้วยพนักงานสุขภาพชุมชนต่างด้าว (พสต.) การให้บริการสุขภาพในชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วยพนักงานสุขภาพชุมชนต่างด้าว (พสต.) ซึ่งการจัดการให้มีบริการสุขภาพด้วย พสต. ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย สำหรับการนำรูปแบบของ พสต.ไปประยุกต์ใช้ประเทศกัมพูชาในลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาจมีความเป็นไปได้หากได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรที่มิใช่ของรัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่มาทำหน้าที่ เช่นเดียวกับ อสม. ในประเทศไทยที่แม้จะได้ชื่อว่าเป็น อาสาสมัคร แต่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับผู้ทำหน้าที่จากภาครัฐ

  Comments   

    Recently viewed