Title สมัชชาสุขภาพกับกองทุนสุขภาพตำบลไปถึงไม่ยากหากเข้าใจ : แนวทางการประยุกต์ใช้สมัชชาสุขภาพในกองทุนสุขภาพระดับตำบล / บรรณาธิการโดย พงค์เทพ สุธีรวุฒิ..[และคนอื่นๆ].
Author สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Publication นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2556
Detail 88 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Link http://www.sem100library.in.th/medias/b9824.pdf
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
“สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามพระราชบัตญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยออกแบบให้เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุนสุขภาพระดับตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สช. จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

  Comments   

    Recently viewed