Found: 386  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กระบวนการทางการเมืองในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : กรณีศึกษาการถ่ายโอนสถานีอนามัย
Authorเวียงรัฐ เนติโพธิ์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2554.
Call NumberWA540.JT3ว925ก 2554
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
Authorทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
Publishedนนทบุรี :คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2547.
Call NumberW84ท478ก 2547
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ กรณีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
Authorกรรณิการ์ ชมภูศรี.
Publishedนนทบุรี :แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ,2549.
Call NumberWB50.JT3ก173ก 2549
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การจัดทำแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพ
Authorดาว มงคลสมัย.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2543.
Call NumberW74ด226ก 2543
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ
Authorวัชรา ริ้วไพบูลย์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2542.
Call NumberWB320 ว212ก 2542
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
Authorสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2543.
Call NumberWA540.GG4ส616ก 2543
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การปฏิรูประบบสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ
Authorเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2543.
Call NumberWA540 ส938ก 2543
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การปฏิรูประบบสุขภาพทันตบุคลากรไทยในอนาคต
Authorสุปรีดา อดุลยานนท์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2545.
Call NumberWU77.JT3ส824ก 2545
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
Authorสงครามชัย ลีทองดี.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2554.
Call NumberWA525ส134ม 2554
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น
Authorเลิศชัย เจริญธัญรักษ์.
Publishedขอนแก่น :คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2545.
Call NumberWA754ล886ก 2545
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ.
Authorเดชรัต สุขกำเนิด.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2545.
Call NumberWA754ด837น 2544
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การประเมินผลการพัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย
Authorรัตนา พันธ์พานิช.
Publishedเชียงใหม่ :คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2547.
Call NumberWA754ร375ก 2547
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การประเมินผลระบบการดูแลเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย
Authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2546.
Call NumberWA754ก491 2546
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในประเทศไทย
AuthorSupasit Pannarunothai.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2544.
Call NumberW160 ม686ร 2544,W160 H434 2001
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดยโสธร
Authorสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
Publishedนนทบุรี :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ,254-?.
Call NumberW26.55.I4ส691ก [254-?]
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed