Found: 5  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title HA Update 2008 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 "องค์กรที่มีชีวิต Living Organization" 11-14 มีนาคม 2551 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
Authorอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล.
Publishedนนทบุรี :สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ,2551.
Call NumberWX28อ182H 2551
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title SHA MOVEMENT ก้าวย่างบนเส้นทางแห่งความงาม
Authorดวงสมร บุญผดุง.
Publishedนนทบุรี :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2554.
Call NumberWX153ด231S 2554
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title มองต่างมุม เข็มมุ่งสู่ SHA
Authorสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Publishedนนทบุรี :สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2552.
Call NumberWX153ม261 2552
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและแบบประเมินตนเอง
Authorกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย
Publishedนนทบุรี :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,2545.
Call NumberWX150ม456 2545
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ระหว่างเส้นทางของความงดงาม
Authorดวงสมร บุญผดุง.
Publishedนนทบุรี :สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2553.
Call NumberWX153ด231ร 2553
Locationห้องสมุด๑๐๐ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed