Title 1669 กู้ชีพ ต่อชีวิต / บรรณาธิการ;ศิริชัย นิ่มมา, ชิดชนก สุวคนธ์.
Author ศิริชัย นิ่มมา
Publication นนทบุรี : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) , 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Link http://www.sem100library.in.th/medias/b7215.pdf
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
“เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โทร.1669 บริการฟรี 24 ชั่วโมง” ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ที่จัดตั้งกระจายอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่ง โดยมุ่งหวังให้การช่วยเหลือที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากทีมงาน ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ รวบรวมเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นภาคี เครือข่าย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสะท้อน...ความรู้สึก และมุมมองในปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงของทีมช่วยเหลือผู้ป่วย

  Comments   

    Recently viewed