Title บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี / สมบูรณ์ เทียนทอง...[และคนอื่นๆ].
Author สมบูรณ์ เทียนทอง
Publication นนทบุรี : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) , 2556
Detail 217 หน้า ; 29 ซม
Link http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3884
Subject
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร โดยแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการประกวดผลงาน R2R ดีเด่น เพื่อให้กำลังกลุ่มคนทำงานและเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างต่อไป

  Comments   

    Recently viewed