Found: 1,983  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 15 กรณีศึกษาว่าด้วยความทุกข์กับระบบบริการสุขภาพ
Authorสารี อ๋องสมหวัง.
Publishedสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข2542.
Call NumberW84 ส225ส 2542
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
TitleEfavirenz WHO PQ: กรณีศึกษาความร่วมมือรัฐ-เอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ = Efavirenz WHO PQ: A case study of a public-private collaboration for technology transfer in production and...
Authorนุศราพร เกษสมบูรณ์.
Call NumberQV55 น743e 2563
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ / เจษฎ์ โทณะวณิก.
Authorเจษฎ์ โทณะวณิก.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2547.
Call NumberTP248.13 จ721ก 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามกุญแจ PLEASE สู่การเป็น RDU Hospital
Authorชัยรัตน์ ฉายากุล.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2560.
Call NumberQV55 ช424ก 2560
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleกรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข 16 กรณี :ในโครงการประเมินศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กับยุทธศาสตร์การพัฒนา /สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะนักวิจัย.
Authorสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2549.
Call NumberW21.5 ส691กร 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleกระบวนการดูแลสุขภาพจิตตามวิถีอิสลามของผู้ป่วยระยะสุดท้าย : ผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ฮามีดะห์ฮาสัน โต๊ะมะ...[และคนอื่นๆ].
Authorฮามีดะห์ฮาสัน โต๊ะมะ.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2562.
Call NumberW85.5 ฮ6ก 2562
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการทางการเมืองในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : กรณีศึกษาการถ่ายโอนสถานีอนามัย
Authorเวียงรัฐ เนติโพธิ์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2554.
Call NumberWA540.JT3 ว925ก 2554
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาวของผู้ดูแล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา = The long-term management process of caregivers caring for stroke survivors in Muang di...
Authorจิตตินันท์ พงสุวรรณ.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2562.
Call NumberWL355 จ423ก 2562
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการประชาคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอเพื่อร่วมเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน = Civil society processing for public hospitals reform at district level
Authorองอาจ วิพุธศิริ.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2545.
Call NumberWX150 อ117ก 2545
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของอบต. กันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สมโบว์ ฉัตรดำรง, สุวรรณี เหมือนมี และพรชนก ชวลิตศิริเศรษฐ์.
Authorสมโบว์ ฉัตรดำรง.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2545.
Call NumberWA546 ส258ก 2545
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเกื้อหนุนด้านการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
Authorชไมพร กาญจนกิจสกุล.
Publishedพิษณุโลก :ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2557.
Call NumberWT100 ช185ก 2557
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการสื่อสารการรณรงค์ด้านสุขภาพ
Authorวาสนา จันทร์สว่าง.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2548.
Call NumberWA590 ว491ก 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคในช่องปากในหน่วยคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 : วิเคราะห์สถานการณ์
Authorทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2547.
Call NumberWU113 ท147ก 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
Authorจเด็จ ธรรมธัชอารี.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2544.
Call NumberWX150 จ131ก 2544
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพหุภาคีในการร่วมปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชในจังหวัดพิจิตร
Authorสุรเดช เดชคุ้มวงศ์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2544.
Call NumberWA754 ส848ก 2544
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed