Found: 22  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ครอบครัวดวงตะวัน
Authorศิวกานนท์ ปทุมสูติ.
Publishedสุพรรณบุรี :คนตะวันตก ,2547.
Call Numberกวี ศ541ค 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ความตายของสันติสุข
Authorอังคาร จันทาทิพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรว ,2554.
Call Numberกวี อ493ค 2554
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ฉันเกลียดเธอ ฉันรักเธอ ชีวิต
Authorปราย พันแสง.
Publishedกรุงเทพฯ :ลมดี ,2551.
Call Numberกวี ป452ฉ 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ดอกไม้ในสวน
Authorระวี ภาวิไล.
Publishedกรุงเทพฯ :กะรัต ,2530.
Call Numberกวี ร269ด 2530
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleนกเถื่อน =Stray birds /รพินทรนาถ ฐากูร รจนา ;ปรีชา ช่อปทุมมา, แปล.
Authorรพินทรนาถ ฐากูร รจนา.
Publishedกรุงเทพมหานคร :สวนเงินมีมา ,2547.
Call Numberกวี ร144น 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title นักฝันข้างถนนและงานคัดสรร
Authorวารี วายุ.
Publishedกรุงเทพฯ :สามัญชน ,2540.
Call Numberกวี ว484น 2540
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title นาฏกรรมบนลานกว้าง
Authorคมทวน คันธนู,2493-.
Publishedกรุงเทพฯ :Pajonphai publishing ,2557.
Call Numberกวี ค147น 2557
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ปณิธานกวี
Authorอังคาร กัลยาณพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม ,2554.
Call Numberกวี อ493ป 2554
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleปานหยาดน้ำผึ้ง = Milk and honey / Rupi Kaur ; พลากร เจียมธีระนาถ, แปล.
Authorรูปี กอร์.
Publishedกรุงเทพฯ : Her Publishing , 2561.
Call Numberกวี ร719ป 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title มือนั้นสีขาว
Authorศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
Publishedกรุงเทพฯ :สามัญชน ,2551.
Call Numberกวี ศ332ม 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleมุ่งสู่ความขาวของหิมะ /พจนา จันทรสันติ ; บรรณาธิการโดย ทศสิริ พูลนวล.
Authorพจนา จันทรสันติ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก ,2547.
Call Numberกวี พ172ม 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ร้อยกวี คมกระบี่
Authorจุฑามาศ ณ สงขลาบรรณาธิการ.
Publishedนนทบุรี :รุ้งกินน้ำ ,2540.
Call Numberกวี ร191 2540
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ร้อยนักเขียน ร้อยกวี ร้อยปี ศรีบูรพา
Authorสุชาติ สวัสดิ์ศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรวสำนักพิมพ์ ,2548.
Call Numberกวี ร192 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title หัวใจห้องที่ห้า
Authorอังคาร จันทาทิพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :ผจญภัยสำนักพิมพ์,2555.
Call Numberกวี อ493ห 2555
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title หิ่งห้อย : ร้อยเรียงจากใจคนทำงานเพื่อสุขภาพของชาวชนบทไทย
Authorมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โครงการวารสารหมออนามัย
Publishedกรุงเทพฯ :ห้องเรียน ,2542.
Call Numberกวี ร155 2542
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed