Found: 2,140  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ประชาชนได้อะไร? จากการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข". /พลเดช ปิ่นประทีป.
Authorพลเดช ปิ่นประทีป.
Publishedมปท. :วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ,2546.
Call NumberWA546 พ439ป 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title"วันมหิดลกับการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพที่มีหัวใจ ความเป็นมนุษย์" /ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ.
Authorภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ.
Publishedกรุงเทพมหานคร :มูลนิธิสดศรี-ฤษดิ์วงศ์(มสส.) ,2550.
Call NumberW84 ภ431ว 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า ข้อเสนอสำหรับการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 /อารี วัลยะเสวี และคณะ.
Authorอารี วัลยะเสวี และคณะ.
Publishedกรุงเทพมหานคร :มูลนิธิโกมลคีมทอง ,2543.
Call NumberW84 อ658ร 2543
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title(ร่าง) ข้อเสนอ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า /จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์.
Authorจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์.
Publishedกรุงเทพมหานคร :สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ,2548.
Call NumberW160 จ492ร 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title (ร่างรายงาน) การทบทวนความหมายของคำและนิยามทางวิชาการและในภาคปฏิบัติการของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่างหลักการของ ร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
Authorสุวจี กู๊ด.
Publishedมปท.มปป.
Call NumberWA32.JT3 ส875ร มปป.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title 1 คนยืนหยัด 1 ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว : แพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทยที่ยืนหยัดในอุดมคติและอุดมการณ์ได้อย่างมั่นคง ตลอดหนึ่งศตวรรษ
Authorวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.
Publishedเชียงราย :บดินทร์การพิมพ์ ,2554.
Call NumberCT100 ว849ค 2554
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title1 คนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว :วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /ประเวศ วะสี.
Authorประเวศ วะสี.
Publishedเชียงราย :บดินทร์การพิมพ์ ,2554.
Call NumberCT100 ป384ค 2554
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title10 ปีคุณย่าเยาวเรศ :กับพลังคอสมิครักษาทุกโรคในประเทศไทย สำหรับผู้สนใจในพลังคอสมิคและศิษย์คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค /เยาวเรศ บุนนาค.
Authorเยาวเรศ บุนนาค.
Publishedกรุงเทพมหานคร :แผนกการพิมพ์โรงเรียนดอนบอสโก ,2549.
Call NumberBD100 ย546 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title100 วิธีเลี้ยงลูกไม่ยาก คัดสรรเคล็ดลับดูแลลูกแรกเกิดให้คุณแม่มั่นใจ หายกังวล /บรรณาธิการโดย ธิดา มหาเปารยะ.
Authorธิดา มหาเปารยะ.
Publishedกรุงเทพฯ :รักลูกบุ๊กส์ ,2555.
Call NumberWS105.5 ธ582ร 2555
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ =100 management charts/ผู้แต่ง, Soichiro Nagashima ; ผู้แปล, ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ชูชาติ วิรเศรณี และ สามารถ หงษ์วิไล.
AuthorNagashima, Soichiro.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ,2546.
Call NumberHD38 N141ผ 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title101 ways to be a better time manager /Patrick Fossyth.
AuthorPatrick, Forsyth.
PublishedSingapore :Heinemann Asia ,1995.
Call NumberHF5500 F60 1995
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title11 แม่ทัพไอที /ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์.
Authorณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2545.
Call NumberHD38.2 ณ336 2545
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title111 นิทราชาดก - อำพล.
Authorประพันธ์ ศุภษร.
Publishedเนชั่นบุ๊คส์.
Call NumberB7851 อำพล
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title120 ปีองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย /บรรณาธิการ ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์.
Authorณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์.
Publishedกรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกตรแห่งประเทศไทย ,2555.
Call NumberCS ณ319 2555
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ - สิริลักษณ์.
Authorการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Publishedการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Call NumberB8285 สิริลักษณ์
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed