Found 10 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Titleเต๋า : วิถีที่ไร้เส้นทาง = TAO / OSHO ; ประพนธ์ ผาสุขยีด, แปล.
AuthorOSHO.
Publishedกรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ , 2558.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563 / วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ และ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า.
Authorวิชัย เอกพลากร.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2564.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleวิจัยระบบสุขภาพ 2563 / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2564.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศ...
Authorสมบูรณ์ เทียนทอง.
Publishedนนทบุรี :โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ,2556.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleโมโนโปลี : พลังงานไทยในเกมผูกขาด / แบ๊งค์ งามอรุณโชติ และปรเมศร์ รังสิพล.
Authorแบ๊งค์ งามอรุณโชติ.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์ , 2556.
Call NumberHX100บ882ม2556
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title 14th HA National Forum Guidebook : องค์กรที่น่าไว้วางใจ
Authorอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล.
Publishedนนทบุรี :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2556.
Call NumberWX153อ182H2556
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เก้าอี้ 4 ขา 4 ประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
Authorศิริชัย นิ่มมา.
Publishedนนทบุรี :สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ,2556.
Call NumberWX215ศ452ก2556
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเพชรพระอุมา /พนมเทียน.
Authorพนมเทียน.
Publishedกรุงเทพฯ :ณ บ้านวรรณกรรม ,2547.
Call Numberนวนิยายพ187พ2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ก้าวย่างทางเดินสู่ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับแรก
Authorสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,2555.
Call NumberJส294ก2555
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
Authorโอปอล์ ประภาวดี.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2556.
Call NumberWA525จ152อ2556
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว