Found: 133  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
Authorคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
Publishedกรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2548.
Call NumberS530 ค121ก 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการส่งเสริม ระบบเกษตรยั่งยืน เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2547 8 - 9 กันยายน 2547 ห้องย่อยที่ 4.
Authorอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา.
Publishedนนทบุรีสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)2547.
Call NumberS100 อ332ก
image
Source Types Book
Title การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
Authorทัศนีย์ วีระกันต์.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ,2547.
Call NumberS100 อ332ก 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Authorปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.
Publishedกรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2546.
Call NumberSB ป531ก 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียง : แล้วเราจะเอาหลักไหนไปสู้กับชีวิต
Authorเกษม วัฒนชัย.
Publishedกรุงเทพมหานคร :อุษาการพิมพ์ ,2549.
Call NumberS530 ก783ก 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการเรียนรู้และกระบวนการจัดการความรู้ของชาวนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน /เนาวรัตน์ พลายน้อย.
Authorเนาวรัตน์ พลายน้อย.
Publishedกรุงเทพมหานคร :พี.เอ.ลีฟวิ่ง ,2552.
Call NumberS494.5 น836ก 2552
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : ภาพรวมจากงานวิจัย 2544-2547
Authorกาญจนา แก้วเทพ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,2549.
Call NumberS494.5.C6 ก425ก 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยในกระแสโลก
Authorวรรณี พฤฒิถาวรบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,2546.
Call NumberSB950 ข361 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleข้อเท็จจริงการใช้สารเคมีกับการพัฒนาเกษตรไทย /เนื่องพณิช สินชัยศรี และสาทร สิริสิงห์.
Authorเนื่องพณิช สินชัยศรี.
Publishedกรุงเทพมหานคร :มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2548.
Call NumberS100 น873ข 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Authorบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,2558 [2015].
Call NumberSD100 บ263ข 2558
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน
Authorอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,2558 [2015].
Call NumberSD100 อ727ข 2558
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Authorพิชญ รัชฏาวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,2558 [2015].
Call NumberSD100 อ727ข 2558
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Authorเผดิมศักดิ์ จาระยพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,2558 [2015].
Call NumberSD100 ผ772ข 2558
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอต่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
Authorสุจริต คูณธนกุลวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,2558 [2015].
Call NumberSD100 ส749ข 2558
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ข้าวพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
Authorบัณฑิต ปิยะศิลป์.
Publishedมหาสารคาม :โครงการจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ จ.มหาสารคาม ,2547.
Call NumberS494.5 บ262ข 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed