Found: 133  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title พอเพียงอย่างเพียงพอ
Authorนฤมล อินทรลักษณ์.
Publishedนนทบุรี :วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ,2550.
Call NumberS530 น276พ 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title พิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Authorศักดา ศรีนิเวศน์.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ,2546.
Call NumberSB ศ321พ 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ภูมิปัญญาตะวันออก : ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Oriental wisdom : Alternative pathways towards environmental and natural resource management
Authorสุธาวัลย์ เสถียรไทยบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,2554.
Call NumberSD ภ669 2554
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ภูมิปัญญาในการรักษาพันธุ์พืชอาหารและการจัดการทรัพยากรป่า 9 ชาติพันธุ์
Authorมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
Publishedเชียงใหม่ :วนิดาการพิมพ์ ,2557.
Call NumberSD ภ669 2557
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title มาตรการควบคุมระบบการตลาดสารเคมี
Authorสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ,2547.
Call NumberS100 ส738ม 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title มิติเรื่องฐานทรัพยากรกับเศรษฐกิจพอเพียง
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพมหานคร :โครงการยุทะศาสตร์นโยบายฐานทรัพยกร ,2546.
Call NumberS530 น612ม 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจากบราซิล อินเดีย นิวซีแลนด์ อเมริกา ฝรั่งเศษ
Authorสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
Publishedกรุงเทพมหานคร :สวนเงินมีนา ,2557.
Call NumberS100 ร228 2557
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleระพี สาคริก เกษตรกรที่รัก /บรรณาธิการ;สุรพล ธรรมร่มดี.
Authorสุรพล ธรรมร่มดี.
Publishedกรุงเทพมหานคร :แปลน พริ้นท์ติ้ง ,2551.
Call NumberSH100 ส845ร 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title รายงานการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)
Authorคณะอนุกรรมการประธานโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี
Publishedนนทบุรี :ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ,2556.
Call NumberSB950 ค121ร 2556
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleรายงานการสร้างความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทำแนวผังหลักเขตแสดงแนวพื้นที่ป่าไม้และการเตรียมประกาศ ป่าภูค้อภูกระแตเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า /เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ภูค...
Authorเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ภูค้อภูกระแต
Publishedนนทบุรี :สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ,2548.
Call NumberSD100 ค751ร 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title รายงานผลการดำเนินงาน เวทีสมัชชาสุขภาพเครือข่ายโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายประชาคมเกษตรพัฒนา เพื่อสุขภาวะผู้ผลิต...สู่สุขภาวะผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยอุบ...
Authorเครือข่ายประชาคมเกษตรพัฒนา 7 จังหวัด
Publishedนนทบุรี :สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ,2548.
Call NumberS100 ค751ร 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำ :หลากหลายเรื่องราวต้นแบบเกษตรพอเพียงเมืองพิจิตร /มัชณิมา ตุตะพะ.
Authorมัชณิมา ตุตะพะ.
Publishedพิจิตร :มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร ,2551.
Call NumberS494.5 ม311ร 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน = Silent Spring /
Authorคาร์สัน, ราเซล.
Call NumberSB ค341ฤ 2559
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title ลม : พลังแห่งการขับเคลื่อนโลกและชีวิต
Authorฐิตินันท์ ศรีสถิต.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโลกสีเขียว ,2553.
Call NumberSD ฐ335ล 2553
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleวิกฤตเกษตรกร :วิกฤตสังคมไทย สู่ทางรอดในโลกใหม่ /ทวีศักดิ์ นพเกษร.
Authorทวีศักดิ์ นพเกษร.
Publishedพิษณุโลก :สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ,2545.
Call NumberSH100 ท228ว 2545
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed