Found: 133  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title วิถีสู่ชีวิตพอเพียง
Authorเสรี พงศ์พิศ.
Publishedกรุงเทพมหานคร :พลังปัญญา ,2552.
Call NumberS530 ส928ว 2552
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title สภาพการทำงานนอกระบบกับปัญหาสุขภาพ : กรณีศึกษาการรับช่วงการผลิตแหวอน
Authorเบญจวรรณ นาราสัจจ์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2544.
Call NumberSH100 บ788ส 2544
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleสภาพการทำงานนอกระบบกับปัญหาสุขภาพ :กรณีศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ /พัชรินทร์ ลาภานันท์...[และคนอื่นๆ].
Authorพัชรินทร์ ลาภานันท์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ,2544.
Call NumberSH100 พ523ส 2544
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title สร้างสรรค์ปัญญา ชุดบริหารการวิจัยลำดับที่12 ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยกรณีความปลอดภัยด้านสารเคมี
Authorสุชาตา ชินะจิตร.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,2551.
Call NumberSB950 ส691ส 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title สร้างสรรค์แสงไฟในสวนสวย = Outdoor Lighting Design
Authorทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :บ้านและสวน ,2556.
Call NumberSB450.97 ส377 2556
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleสวนขนาดเล็ก /[บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
Authorทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :บ้านและสวน ,2547.
Call NumberSB450.97 ส377 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง /
Authorอภิชัย พันธเสน.
Call NumberS530 อ251ส 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title สายน้ำพอเพียง กระบวนการนโยบายสาธารณะ : จากการเคลื่อไหวด้านทรัพยากรของชุมชน สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง
Authorเลิศชาย ศิริชัย.
Publishedสงขลา :หจก.โฟ-บาร์ด ,2550.
Call NumberS530 ล886ส 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ที่เมรุวัดห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
Authorอดิศัย เรืองจิระชูพรบรรณาธิการ.
Publishedปทุมธานี :สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ;2560.
Call NumberSD100 ห144 2560
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title หยุดสารเคมีเกษตรเพื่อสุขภาพคนไทย
Authorกมล สุกิน.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2546.
Call NumberSB950 ก134ห 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม = Principle of environmental Management
Authorสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ,2547.
Call NumberSD ส739ห 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title หลังสู้ฟ้า ชาวนาสู้ฟัด 1 ไร่ 1 แสน ตอน ข้าวหอมนิลจักรพรรคิ์
Authorปกรณัม ทับเที่ยง.
Publishedกรุงเทพฯ :โพสต์ พับลิชชิ่ง ,2557.
Call NumberS100 ป116ห 2557
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title อุทยานแห่งผืนดิน : จากการล่าสัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์และโลกหลังจากนี้
Authorรุนด์เกรน, กุนนาร์.
Publishedกรุงเทพฯ :สวนเงินมีมา ,2557.
Call NumberSD100 ร663อ 2557
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเกษตรกรคนเก่ง เล่ม 2 /ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
Authorธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Publishedกรุงเทพมหานคร :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,2542.
Call NumberSH100 ธ238ก 2542
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเกษตรกรคนเก่ง เล่ม 5 /ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
Authorธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Publishedกรุงเทพมหานคร :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,ข้อมูลปีที่พิมพ์.
Call NumberSH100 ธ238ก
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed