Found: 133  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
Authorปัตพงศ์ เกษสมบูรณ์.
Publishedนนทบุรี :สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ,2548.
Call NumberS494.5 ป531ก 2548
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเกษตรกรรมยั่งยืน :วิถีเกษตรกรรมเพื่อความเป็นไท ความเรียงว่าด้วยความหมาย หลักการ และนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน /บรรณาธิการ; วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.
Authorวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.
Publishedนนทบุรี :มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ,2550.
Call NumberS494.5 ว574ก 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเกษตรกรรมยั่งยืน :กระบวนทัศน์ กระบวนการ และตัวชี้วัด /นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร.
Authorนันทิยา หุตานุวัตร.
Publishedนนทบุรี :มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ,2547.
Call NumberS494.5 น427ก 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเกษตรกรรมยั่งยืน :อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย /กฤษฎา บุญชัย ...และ[คนอื่นๆ].
Authorกฤษฎา บุญชัย.
Publishedนนทบุรี :คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานเลขานุการ ,2547.
Call NumberS494.5 ก279ก 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ
Authorบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.
Publishedกรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2546.
Call NumberS494.5 บ263ก 2546
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน :โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์.
Authorคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishedกรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549.
Call NumberS ค121ก 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เกษตรและอาหาร (ข้าว) ที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Publishedกรุงเทพมหานคร :หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ,2550.
Call NumberS494.5 ส691ก 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล
Authorลีลาภรณ์ บัวสายบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,2549.
Call NumberS530 ศ854 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
Authorคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
Publishedกรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549.
Call NumberS530 ค121ศ 2549
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.
Authorคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
Publishedกรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550.
Call NumberS530 ค121ศ 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เศรษฐกิจพอเพียงภาคปฎิบัติ : การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
Authorประเวศ วะสี.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชน (สวสช.) ,2550.
Call NumberS530 ป384ศ 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
Authorพิพัฒน์ ยอดพฤติการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันไทยพัฒน์ ,2550.
Call NumberS530 พ697ศ 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม : แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม
Authorประเวศ วะสี.
Publishedกรุงเทพมหานคร หมอชาวบ้าน ,2550.
Call NumberS530 ป384ศ 2550
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เศรษฐกิจเขียว ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Authorสุพัตรา ศรีปัจฉิม.
Publishedกรุงเทพมหานคร :กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ,2555.
Call NumberS530 ส831ศ 2555
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เส้นทางสู่ความพอเพียง
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพมหานคร :๒๑ เซ็นจูรี่ ,2551.
Call NumberS530 ส691ส 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed