Found: 326  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน: กรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดน่าน = Preparedness of Participatory Commun...
Authorดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2561.
Call NumberWA754 ด135ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลของระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการระดับปฐมภูมิ เปรียบเทียบกับระบบบริการปกติ = Cost Effectiveness Analysis of Continuity of Care System in High Ris...
Authorจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2561.
Call NumberW74 จ627ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ / อาทร ริ้วไพบูลย์.
Authorอาทร ริ้วไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561.
Call NumberW74 อ619ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 / ปรียนุช ชัยกองเกียรติ...[และคนอื่นๆ].
Authorปรียนุช ชัยกองเกียรติ.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2561.
Call NumberW20.5 ป472ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการศึกษาการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอทั้งหมดภายในซีรั่มของผู้ป่วยลูปัสไตอักเสบ = Expression of miRNA profile in serum of lupus nephritis patients / ภูริชญา สมภาร...[และคนอื่นๆ].
Authorภูริชญา สมภาร.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2561.
Call NumberWD380 ภ679ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การศึกษาบทบาทและสมรรถนะเภสัชกรด้านสมุนไพรในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกระทรวงสาธารณสุข = Role and competency of pharmacist on herbal medicine development in the government hospitals and p...
Authorรวงทิพย์ ตันติปิฎก.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2561.
Call NumberW76 ร154ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต,ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต ต่ออัตราการเสียชีวิตและภาระต่อเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยการติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า
Authorเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2561.
Call NumberWJ340 ก282ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ในภาครัฐของประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า = Future Employment Modalities for doctors, dentists, pharmacists, and nurses in Public Sectors in T...
Authorกฤษดา แสวงดี.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2561.
Call NumberW76 ก278ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การศึกษาอัตราการเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีจากการรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทย = Multicentered study of anesthesia: related mortality and adverse events by incident reports in Thailand
Authorสมรัตน์ จารุลักษณานันท์.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2561.
Call NumberWO245 ส275ก 2560
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการศึกษาแบบสหวิชาชีพ = Interprofessional education /
Authorดุสิตา กระวานชิด.
Call NumberLB1060 ด766ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการศึกษาแผนการเพิ่มจำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายและการกระจายตัวที่เหมาะสม = The study plan to increase the number and the proper distribution of communicative disorder experts / พนิดา ธนาวิรัตนานิจ...
Authorพนิดา ธนาวิรัตนานิจ.
Publishedนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2561.
Call NumberW76 พ199ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรุงเทพมหานคร = Policy Options to Develop Model of Primary Care Services for Caring Patients with Stroke: ...
Authorศิริอร สินธุ.
Call NumberWL355 ศ499ก 2563
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1) = National Health Literacy Survey 2017, Thailand (Phase 1)
Authorวิมล โรมา.
Publishedนนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,2561.
Call NumberW84.1 ว663ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Titleการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 = Report on the 2017 survey of the older persons in Thailand /
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call NumberWA900 ส691ก 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 = The 2017 food consumption behaviour survey
Authorกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน ,2561.
Call NumberWA900 ก527 2561
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed