ระเบียบการใช้งานห้องสมุด 

เวลาให้บริการ
       08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ทรัพยากรที่ให้บริการ
      1.  งานวิจัย 
      2.  หนังสือ
      3.  วารสาร/นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
      4.  สื่อมัลติมีเดีย

      5.  อื่นๆ

ประเภทของผู้ใช้ห้องสมุด 
       1.  บุคคลภายใน (สวรส.และเครือสถาบัน สช. สรพ.)
       2.  บุคคลภายนอก

การสมัครสมาชิก
       1. การสมัครสมาชิกห้องสมุด   
           1.1  บุคคลภายใน (สวรส.และเครือสถาบัน สช. สรพ.)
               -  ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก 
               -  เครือสถาบันสวรส.แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประชาชนก่อนสมัครสมาชิก
           1.2  บุคคลภายนอก
               -  ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก
 
               -  แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนสมัครสมาชิก

การยืม-คืน

ประเภทสมาชิก

ทรัพยากรทุกประเภท

บุคคลภายใน 
(สวรส.และเครือสถาบัน สช. สรพ.)

5 เล่ม/7 วัน  ค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม

วารสาร/นิตยสารฉบับใหม่ห้ามยืม

บุคคลภายนอก

5 เล่ม/7 วัน  ค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม

วารสาร/นิตยสารฉบับใหม่ห้ามยืม

  หมายเหตุ สามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง

การชดใช้ค่าเสียหายกรณีหนังสือชำรุด สูญหาย
      1. ในกรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดคืนหนังสือ หากแจ้งช้าเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับกรณีคืนหนังสือเกินกำหนดด้วย
      2. วิธีการชดใช้ ให้จัดหาหนังสือเหมือนเล่มเดิม หรือ ชำระเงินค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ หรือ กรณีไม่ปรากฏราคา ชำระตามจำนวนหน้า หน้าละ 2 บาท

บริการของห้องสมุด
       1. บริการยืม-คืน
       2. บริการจองหนังสือ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถจองหนังสือเล่มที่มีผู้ยืมไป  โดยจองหนังสือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด และมารับหนังสือนั้นได้ตามกำหนดเวลานัดหมาย
       3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (เฉพาะบุคคลภายในและเป็นการยืมระหว่างห้องสมุดภายในกระทรวงสาธารณสุข)
       4. บริการแนะนำและช่วยการค้นคว้า 

             4.1 ตอบคำถาม ช่วยการค้นคว้า
             4.2 แนะนำแหล่งข้อมูล 
             4.3 แนะนำรายงานวิจัยใหม่

        
5. บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (เฉพาะบุคคลภายใน)

การใช้ห้องสมุด
   1.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
   2.  ไม่ส่งเสียงดัง รบกวนสมาธิผู้ใช้ห้องสมุดท่านอื่น
   3.  ศึกษาค้นคว้า อ่านหนังสือได้ตามอัธยาศัย
   4.  อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ให้นำมาวางไว้ที่รถเข็นหนังสือ 
   5.  ไม่นำวัสดุ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกนอกห้องสมุดฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต