Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HPP-HIA) /
Authorปาริชาต ศิวะรักษ์.
Call NumberWA754 ป554ก 2547
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Book
Title เสียงสะท้อนสุขภาพประสบการณ์จริง HIA 5 พื้นที่ 5 มุม
Authorเกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขแห่งชาติ (สช.) ,2551.
Call NumberWA754 ก861ส 2551
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed