Title การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพแบบเร็ว : กรณีศึกษาประเทศไทย / บุญชัย กิจสนาโยธิน, คเณศ สัมพุทธานนท์ และ เพียงหทัย อินกัน.
Author บุญชัย กิจสนาโยธิน
Publication นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) , 2556
Detail 36 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม
Link http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3945
  http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3990
Subject
 
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
สถิติชีพ เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium Development Goal) อันเป็นมติที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ จะช่วยให้ประเทศติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ รายงานนี้มีเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ส่วนที่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เครื่องมือและกระบวนการประเมินฯ ส่วนสุดท้าย เป็นผลการการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะ

  Comments   

    Recently viewed