เกี่ยวกับห้องสมุด

         ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มีการจัดการและดูแลที่เป็นระบบเดียวกันอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นตัวแทนจาก หน่วยงาน 

วิสัยทัศน์

         ศูนย์กลางข้อมูลระบบสุขภาพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 

พันธกิจ
         1. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มาจาก 3 หน่วยงาน 
         2. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบสุขภาพ
         3. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้