Title 2P Safety ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข / สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน).
Author สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Publication นนทบุรี : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , 2560
Detail 5.12 นาที
Link https://www.youtube.com/watch?v=Ka1b0GzaNYM
Subject
 
 
 
Note วีดีทัศน์สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 2P Safety ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Source Types Computer File
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed