Found: 1,655  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Computer File
Title 1 คนยืนหยัด 1 ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
Authorวิชัย โชควิวัฒน.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2554.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 1 จังหวัด 1 พื้นที่ 1 กรณีศึกษา : สู่รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
Authorสมบัติ ไกยสิทธิ์.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2557.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ เส้นทางสู่นโยบายสาธารณะ
Authorอำพล จินดาวัฒนะ.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2554.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 10 Rs : 0 Med Error
Authorสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Publishedนนทบุรี :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2560.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
Authorสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,2560.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 10 ปี วิทยุชุมชน กับการพัฒนาสังคม การเมืองและประชาธิปไตย
Authorพรพิพัฒน์ วัดอักษร.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2555.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 10 ปี สช. สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ
Authorสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2560.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 10 ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : บทเรียน ความสำเร็จ และความท้าทาย
Authorสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,2560.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 100 ปี ชีวิตพ่อเสม ให้อะไรกับสังคมไทยบ้าง
Authorศุภชัย ครบตระกูลชัย.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,2554.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 12 กิจกรรมทบทวน สรพ.
Authorสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Publishedนนทบุรี :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2559.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 127 Hours
Call Numberภาพยนตร์ 143 2553
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 1669 ช่วยด้วยลูกชิ้นติดคอ
Authorสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Publishedนนทบุรี :สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ,2553.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 17 ปี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในกระแสธารการเรียนรู้
Authorสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Publishedนนทบุรี :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2557.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title 2P Safety ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข
Authorสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Publishedนนทบุรี :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,2560.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
image
Source Types Computer File
Title3 ประสาน รัฐ เอกชน ชุมชนสู่ประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรมสุขภาพดี / จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์.
Authorจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์.
Publishedนนทบุรี : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , 2561.
Locationห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed